De NVvK zoekt een HOOFDredacteur voor het Sistrum. Meer weten? Klik HIER!

Showreglement NVvK

Showreglement Nederlandse Vereniging van Kattevrienden
Versie 2023

Inschrijving

 1. Alle volgens de FNK erkende langhaarrassen en variëteiten, halflangharen, exotics en korthaarrassen kunnen voor een tentoonstelling van de NVvK worden ingeschreven. Ook huiskatten en voorlopig erkende rassen kunnen worden ingeschreven, met uitzondering van rassen die ingevolge het Gezondheids- en Welzijnsreglement van de NVvK niet in aanmerking komen voor inschrijving in het stamboek.
 2. Inschrijving geschiedt via het formulier op de website.
 3. Na inschrijving wordt per e-mail een automatische bevestiging gestuurd. Deze dient door de exposant goed gecontroleerd te worden op juistheid, en eventuele fouten dienen per ommegaande te worden doorgegeven aan het inschrijfbureau. Op de dag van show worden enkel nog wijzigingen doorgevoerd tegen betaling van € 7,50.
 4. Na inschrijving op een andere show nog behaalde titelcertificaten dienen, uiterlijk de dinsdag na de betreffende show, schriftelijk aan het inschrijfbureau te worden gemeld onder vermelding van de vereniging en keurmeester waarbij het betreffende titelcertificaat is behaald. Op de dag van show worden klasseveranderingen enkel doorgevoerd tegen betaling van € 7,50.
 5. Met de wensen van exposanten wordt, indien mogelijk, rekening gehouden bij plaatsing, hierop kan echter geen garantie worden gegeven. Plaatsingswensen worden in ieder geval niet gehonoreerd indien de ene exposant een eigen sturdi meebrengt terwijl de andere exposant gebruik wenst te maken van een verenigingskooi.
 6. Inschrijving is mogelijk tot sluiting van het inschrijfbureau (één week voor de show) of tot het moment dat het maximaal aantal inschrijvingen bereikt is.
 7. De organisatie kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen weigeren.
 8. Door inschrijving gaat de exposant akkoord met de inhoud van dit showreglement.

 Betaling en tarieven

 1. Vanaf het moment dat het inschrijfformulier is verstuurd is de exposant het inschrijfgeld verschuldigd.
 2. Het reserveren van plaatsen is mogelijk indien een exposant nog niet weet welke katten ingeschreven zullen gaan worden. Reserveringen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de show te worden omgezet in een inschrijving. Het afzeggen van een gereserveerde plaats is mogelijk tot twee weken voor de show, hiervoor wordt € 7,50 per gereserveerde plaats in rekening gebracht. Daarna wordt, ongeacht of een inschrijving volgt, per gereserveerde plaats het volledige inschrijfgeld van één kat in rekening gebracht.
 3. Wijzigingen en terugtrekkingen zijn mogelijk tegen betaling van € 7,50 tot twee weken voorafgaand aan de show. Daarna zijn geen wijzigingen meer mogelijk en dient, ongeacht of de betreffende kat op show verschijnt, het volledige inschrijfgeld betaald te worden.
 4. Betaling kan geschieden via overmaking naar het inschrijfbureau op het op de bevestiging vermelde rekeningnummer. Betaling aan de deur is mogelijk tegen extra betaling van de administratiekosten van € 2,50.
 5. De tarieven voor deelname worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en bekendgemaakt op de website.
 6. Bij inschrijving van een nest mag de moederpoes gratis buiten mededinging meegenomen worden. Indien de moederpoes gekeurd dient te worden wordt de gewone prijs gehanteerd.
 7. Per exposant heeft tevens één begeleider gratis toegang tot de show locatie. Overige begeleiders dienen een toegangsbewijs te kopen. Leden van de NVvK hebben gratis toegang op vertoon van hun lidmaatschapsnummer.

Gezondheid en toegangskeuring

 1. De toegangskeuring vindt op de tentoonstellingsdag plaats van 8.00 tot 9.30 uur.
 2. Katten dienen op de dag van de show de leeftijd van minimaal drie maanden te hebben bereikt.
 3. Een nest kan in de nestklasse worden ingeschreven indien dit bestaat uit minimaal drie kittens, en de kittens tussen de 13 en 17 weken oud zijn.
 4. Iedere kat waarvan bij de toegangskeuring blijkt dat deze niet in conditie is om aan de show deel te nemen wordt geweigerd en zal onmiddellijk uit de showlocatie moeten vertrekken. Indien een besmettelijke aandoening wordt vermoed zullen ook de andere (al dan niet ogenschijnlijk gezonde) katten, afkomstig van hetzelfde woonadres, moeten vertrekken. Het is niet toegestaan om een kat in de auto, of elders op de showlocatie, te laten verblijven tijdens de show.
 5. Op de dag van de show dient voor iedere aanwezige kat een geldig bewijs van enting tegen kattenziekte en niesziekte te worden overlegd. Hiervoor gelden de volgende regels:
  1. Dood vaccin: een enting met dood vaccin dient minimaal twee weken, en maximaal één jaar oud te zijn;
  2. Levend vaccin: een enting met levend vaccin dient minimaal twee weken, en maximaal twee jaar oud te zijn voor kattenziekte en minimaal twee weken, en maximaal één jaar oud te zijn voor niesziekte.
  3. Kittens: Voor een kitten dat éénmaal geënt is gelden de regels onder a. en b. Voor kittens die tweemaal geënt zijn geldt dat de tweede enting minimaal één week oud dient te zijn. Entingen die zijn gegeven vanaf een leeftijd van 3 maanden gelden als gewone enting en daarvoor gelden de regels zoals genoemd onder a. en b.
  4. Rabiës: Entingen tegen rabiës zijn alleen verplicht voor exposanten uit het buitenland. Een enting tegen rabiës dient minimaal 21 dagen oud te zijn en is geldig tot de datum vermeld op het entbewijs.
  5. Voor alle entingen geldt dat bij de keuring uit wordt gegaan van de herhalingsdatum zoals door de dierenarts vermeld is in het entboekje/paspoort.
 6. Alle op de tentoonstelling aanwezige katten dienen gechipt te zijn. Hierop wordt (steekproefsgewijs) gecontroleerd.
 7. Voor witte dieren dient een bewijs te worden overlegd waar uit blijkt dat het dier niet doof is.
 8. Andere redenen tot uitsluiting van deelname zijn:
  1. De aanwezigheid van vlooien, parasieten of oormijt;
  2. Vermoeden van besmetting met ringworm;
  3. Opgezette lymfeklieren; en
  4. Zichtbare zwangerschap.
 9. Bij twijfel volgt overleg met het Hoofd Toegangskeuring. Het oordeel van het Hoofd Toegangskeuring is bindend.

Gang van zaken gedurende de show

 1. Gedurende de show dienen exposanten de aanwijzingen van medewerkers van de show op te volgen. Indien een exposant zich tijdens de show misdraagt dan wel aanwijzingen van medewerkers niet opvolgt, kan dit leiden tot diskwalificatie en verwijdering van de show.
 2. Alle ingeschreven katten dienen gedurende de gehele tentoonstelling in de tentoonstellingshal te verblijven. Katten mogen de hal verlaten indien de show officieel is gesloten via het podium. Katten die tussentijds uit de hal worden verwijderd zullen worden gediskwalificeerd. Zij ontvangen de eventuele behaalde titelcertificaten niet.
 3. Exposanten dienen gedurende de keuring zoveel mogelijk in de buurt van hun kooi te blijven. Indien na drie oproepen (via de steward of via omroepen) de betreffende kat niet bij de keurmeester/in de keurruimte verschijnt, wordt deze uitgesloten van keuring en/of deelname aan verkiezingen voor (variëteits)prijzen of de Best in Show.
 4. Het voeren van afschrikwekkend voedsel (zoals prooidieren) is niet toegestaan. Het geven van dekkingen tijdens de show is niet toegestaan. Overtreding van deze regels kan leiden tot verwijdering van de show.
 5. Het is niet toegestaan om tijdens de show katten te verkopen.
 6. Andere dieren dan de ingeschreven katten worden niet toegelaten in de showhal.
 7. De exposanten wordt vriendelijk verzocht om na afloop van de show de stoelen op te stapelen, het afval in de daarvoor bestemde bak/zak te deponeren en de zaal netjes achter te laten.

Verblijf van de katten tijdens de show

 1. Op shows van de NVvK dienen exposanten in principe gebruik te maken van door henzelf meegebrachte sturdi’s of (pop-up) benches.
 2. Per kat wordt rekening gehouden met 60 cm ruimte.
 3. Overschrijding van deze ruimte wordt toegestaan tot maximaal 30 cm per exposant. Hiervoor wordt € 7,50 in rekening gebracht.
 4. Indien een exposant geen beschikking heeft over eigen sturdi’s of (pop-up) benches kan een verenigingskooi worden aangevraagd.
 5. Verenigingskooien hebben een afmeting van 100 x 50 x 50 cm. Per verenigingskooi wordt € 15,00 in rekening gebracht bovenop het gewone inschrijfgeld. Het gebruik van showgordijntjes en een bodemkleedje is verplicht. Deze dienen door de exposant zelf te worden meegenomen.
 6. Het is verboden katten te plaatsen in andere dan door de organisatie aangewezen kooien. Overtreding hiervan kan leiden tot verwijdering van de show.
 7. Beschadiging aan kooien of aan ander materiaal van de vereniging kan op de betreffende exposant worden verhaald.

De keuring

 1. Overmatig gepoederde of kunstmatig gekleurde katten kunnen worden gediskwalificeerd.
 2. Halsbandjes, tuigjes of andere accessoires zijn tijdens de keuring niet toegestaan.
 3. De keurmeester dient elke kat afzonderlijk op tafel te kunnen nemen en te kunnen keuren. Iedere kat die niet door de keurmeester rustig op de tafel gehouden kan worden zal hiervoor in het ergste geval door de keurmeester worden gediskwalificeerd. Deze beslissing ligt bij de keurmeester.
 4. De NVvK treedt niet in de beslissing van de keurmeester maar gaat uit van de expertise en het oordeel van de keurmeester. Het is niet toegestaan om gedurende de keuring in discussie te gaan met een keurmeester over diens oordeel. Eventuele vragen kunnen na afloop van de keuringen aan de keurmeester worden gesteld.
 5. De uitslagen van de show zullen worden gepubliceerd op de website van de NVvK.
 6. Namen van de aanwezige keurmeesters worden via de showcatalogus bekendgemaakt.
 7. Tijdens de keuringen mogen maximaal twee personen per kat de keurruimte betreden.

Prijzen

 1. Het inschrijfbureau bepaalt in overleg met het bestuur welke variëteitsprijzen en speciale prijzen op show zullen worden uitgereikt.
 2. Het inschrijfbureau bepaalt in overleg met het bestuur welke Best in Show-series en Specials er zullen worden georganiseerd.
 3. Een Best in Show of Special gaat alleen door indien in die categorie minimaal 15 katten zijn Concreet betekent dit dat als er bijvoorbeeld een special Noorse Boskatten is, en er daarvoor te weinig katten aanwezig zijn, de Noorse Boskat zal terugvallen in de oorpronkelijke categorie ‘Overig Halflanghaar’. Zijn er echter in totaal minder dan 15 katten die vallen in de gehele categorie ‘Overig Halflanghaar’ dan zal voor deze categorie geen Best in Show-serie worden gehouden.

Aansprakelijkheid

 1. De Nederlandse Vereniging van Kattevrienden is niet aansprakelijk voor:
  1. Schade aan personen, dieren, materialen en persoonlijke eigendommen van exposanten en bezoekers, tijdens de show ontstaan en aangebracht.
  2. Het zoekraken van dieren, materialen en persoonlijke eigendommen van exposanten en bezoekers tijdens de show.
  3. Ziekten die katten op de show mochten oplopen en de daaruit voortvloeiende kosten, dan wel verlies of ontsnappen van katten.
  4. Ziekte en verwondingen die exposanten, begeleiders of bezoekers op de show mochten oplopen, en de daaruit voortvloeiende kosten.

Voor gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de showcoördinator.


Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 29 juni 2023 en treedt in werking vanaf 1 juli 2023.