De NVvK zoekt een HOOFDredacteur voor het Sistrum. Meer weten? Klik HIER!

Huishoudelijk Reglement NVvK

Nederlandse Vereniging van Kattevrienden

LIDMAATSCHAP

Artikel 1: Soorten lidmaatschap

1.1 De NVvK kent de volgende soorten lidmaatschap:
a. Fokkerlidmaatschap
b. Algemeen lidmaatschap
c. Gezinslidmaatschap
d. Erelidmaatschap

Artikel 2: Lidmaatschapsrechten

2.1 Algemeen leden van de NVvK hebben de volgende lidmaatschapsrechten:
a. Gratis toegang tot tentoonstellingen van de vereniging;
b. Het gebruik maken van de kampioensregistratie van de vereniging;
c. Het ontvangen van het verenigingsorgaan
2.2 Fokkerleden hebben bovendien de volgende lidmaatschapsrechten:
a. Registratie van een catterynaam via de vereniging;
b. Het gebruik maken van de stamboekfaciliteiten.
2.3 Gezinsleden zijn huisgenoten van leden, die tegen een lagere contributie lid zijn van de vereniging. Zij hebben dezelfde rechten als algemeen leden van de NVvK, maar ontvangen geen apart verenigingsorgaan.
2.4 Ereleden zijn leden van de vereniging die zich met betrekking tot het doel en de belangen van de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt. Zij kunnen door het bestuur of de ALV tot erelid worden benoemd. Ereleden hebben dezelfde rechten en plichten als leden, maar zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Artikel 3: Aanmelding

3.1 Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt bij de ledenadministratie, via het formulier op de website van de vereniging.
3.2 Het bestuur heeft het recht om aspirant-leden te weigeren wanneer:
a. Binnen zes weken na publicatie in het verenigingsorgaan gemotiveerde bezwaren tegen het betreffende aspirant-lid zijn binnengekomen en deze bij onderzoek gegrond blijken te zijn;
b. Binnen het bestuur bezwaren rijzen tegen lidmaatschap van het betreffende asprirant-lid;
c. Uit informatie van andere verenigingen blijkt dat het lid eerder geschorst, geroyeerd of uit het lidmaatschap is gezet bij een andere kattenvereniging;
d. Van de vereniging niet redelijkerwijs gevergd kan worden het asprirant-lid aan te nemen.
Asprirant-leden worden schriftelijk op de hooge gebracht van een eventuele afwijzing.

3.3 De vereniging neemt geen fokkerleden aan die niet woonachtig zijn in Nederland. Een aspirant-lid dat niet woonachtig is in Nederland kan zich wel aanmelden als algemeen lid. Een fokkerlidmaatschap dat wordt aangevraagd door een aspirant-lid dat niet woonachtig is in Nederland wordt door de ledenadministratie ambtshalve omgezet in een algemeen lidmaatschap. Het lidmaatschap van fokkerleden die gedurende hun lidmaatschap verhuizen naar het buitenland wordt eveneens omgezet naar een algemeen lidmaatschap.

3.4 De naam, woonplaats en eventuele catterynaam van het aspirant-lid wordt gepubliceerd in het eerstvolgende verenigingsorgaan ter kennisname van de leden. Leden kunnen binnen zes weken na publicatie gemotiveerd hun bezwaren tegen het lidmaatschap kenbaar maken bij het bestuur.
3.5 De overgang van aspirant-lid naar lid geschiedt stilzwijgend. Indien het aspirant-lid binnen zes weken na publicatie in het verenigingsorgaan geen afwijzing heeft ontvangen mag het aspirant-lid aannemen dat zijn lidmaatschap is aanvaard.
3.6 Zolang sprake is van een aspirant-lidmaatschap kan het lid geen gebruik maken van de verenigingsfaciliteiten zoals het stamboek en de kampioensregistratie.

Artikel 4: Einde lidmaatschap

4.1 Beëindiging van het lidmaatschap kan slechts gebeuren zoals is omschreven in artikel 5 van de Statuten.
4.2 Opzeggen van het lidmaatschap geschiedt tegen 4 weken opzegtermijn, dat wil zeggen dat vóór 4 december van het lopende kalenderjaar dient te worden opgezegd voor het volgende kalenderjaar.
4.3 Indien een lid op of na 4 december van het lopende kalenderjaar opzegt, blijft hij de contributie over het volgende kalenderjaar verschuldigd.

Artikel 5: Contributie en inschrijfgeld

5.1 Lidmaatschap loopt per kalenderjaar.
5.2 Vanaf het moment van inschrijving is het lid contributie verschuldigd. Indien inschrijving geschiedt ná 1 augustus van het kalenderjaar, is slechts de helft van de contributie verschuldigd.
5.3 Bij inschrijving wordt tevens éénmalig inschrijfgeld in rekening gebracht.
5.4 Wanneer een lid zijn contributie niet voor 15 januari heeft voldaan, volgt een eerste herinnering. Indien de contributie dan niet voor 1 februari is voldaan wordt het toezenden van het verenigingsorgaan stopgezet, en volgt een aanmaning waarbij admnistratiekosten in rekening worden gebracht. Indien de contributie niet voor 1 maart is voldaan wordt het lidmaatschap per direct beëindigd. De vereniging behoudt zich het recht voor om in dat geval een incassobureau in te schakelen.
5.5 Zolang de contributie niet betaald is kan het lid geen gebruik maken van de verenigingsfaciliteiten zoals het stamboek en de kampioensregistratie.
5.6 De hoogte van de contributie en het inschrijfgeld, alsmede de overige tarieven, worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en bekendgemaakt via het verenigingsorgaan.
5.7 Facturering geschiedt per mail. Aan leden die hun factuur per post wensen te ontvangen worden de portokosten doorberekend. 

Artikel 6: Disciplinaire maatregelen

6.1 De vereniging heeft een disciplinaire commissie die is benoemd door het bestuur.
6.2 Voor de disciplinaire commissie wordt een apart reglement vastgesteld.
6.3 De vereniging kent de volgende disciplinaire maatregelen:
a. Vermaning
b. Ernstige berisping
c. Uitsluiting van lidmaatschapsrechten voor een tijdvak van ten hoogste twaalf maanden (gedeeltelijke schorsing)
d. Uitsluiting van alle lidmaatschapsrechten voor een tijdvak van ten hoogste twaalf maanden (schorsing)
e. Ontzetting uit het lidmaatschap (royement)

6.4 Het bestuur kan overgaan tot disciplinaire maatregelen jegens een lid indien:
a. Dat lid in strijd met de statuten, de reglementen, de besluiten en/of de gedragscode van de vereniging handelt;
b. Dat lid direct of indirect onjuiste gegevens verstrekt aan het bestuur, het stamboeksecretariaat of een ander onderdeel van de vereniging;
c. Dat lid frauduleuze handelingen pleegt met betrekking tot de verkoop van katten, met betrekking tot stamboekpapieren of met betrekking tot het showen van katten;
d. Dat lid dieren mishandelt of verwaarloost;
e. Dat lid handelt in strijd met het Besluit Houders van Dieren;
f. Dat lid de vereniging door uitlatingen of handelingen in een kwaad daglicht stelt waaruit mogelijk imagoschade kan voortkomen;
g. Uit een klachtenprocedure bij de Disciplinaire Commissie naar voren is gekomen dat sprake is van een gegronde klacht tegen het lid.

6.5 Het lid wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de opgelegde disciplinaire maatregelen.

Artikel 7: Algemene Ledenvergadering

7.1 Het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering geschiedt zoals vermeld in artikel 17 van de Statuten. Bij deze oproep wordt direct de agenda bekend gemaakt.
7.2 Toegang tot de Algemene Ledenvergadering is slechts toegestaan aan leden van de vereniging.
7.3 Over het toelaten tot de Algemene Ledenvergadering van andere personen beslist de Algemene Ledenvergadering.
7.4 Besluitvorming geschiedt zoals vastgelegd in artikel 16 van de Statuten.
7.5 Door de Algemene Ledenvergadering wordt een kascommissie gekozen van ten minste twee personen, waarvan ten minste één lid van de vereniging. Deze commissie voert in het volgende jaar kascontrole uit, en brengt op de Algemene Ledenvergadering van dat jaar daarover verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 8: Bestuur

8.1 Benoeming, aftreden, bevoegdheden, taakverdeling en overige bepalingen ten aanzien van het bestuur zijn vastgelegd in artikelen 8 tot en met 11 van de Statuten.
8.2 Bestuursvergaderingen worden zo vaak gehouden als het bestuur dit nodig acht.
8.3 Van besluiten, genomen in bestuursvergaderingen, worden notulen gemaakt.
8.4 Besluiten worden genomen via stemming, waarbij ieder bestuurslid één stem heeft. Wanneer de stemmen staken is een voorstel verworpen.

Artikel 9: Commissies

9.1 Het bestuur heeft het recht om, uit de leden, commissies te benoemen die het bestuur bijstaan in het uitoefenen van bepaalde delen van zijn taak. Het bestuur kan er voor kiezen om een persoon, die geen lid is van de vereniging, te benoemen als commissielid.
9.2 De taken van deze commissie worden door het bestuur vastgesteld.

Artikel 10: Het verenigingsorgaan

10.1 Onder de naam “Sistrum” geeft de vereniging een periodiek verschijnend verenigingsblad uit.
10.2 De inhoud van het verenigingsorgaan wordt samengesteld door het bestuur en de redactie.
10.3 De redactie wordt benoemd door het bestuur en bestaat uit minimaal drie personen.
10.4 De redactie is vrij te bepalen welke artikelen geplaatst zullen worden, mits deze artikelen de goede naam van de vereniging niet schaden.
10.5 De redactie vergadert zo dikwijls als de redactieleden dit noodzakelijk achten.
10.6 De redactie verzorgt tevens de showcatalogussen.

Artikel 11: Besmettelijke ziekten

11.1 Leden zijn verplicht om bij het vermoeden van een besmettelijke ziekte bij één of meer van hun dieren, een dierenarts te raadplegen.
11.2 Leden zijn verplicht om, indien een besmettelijke ziekte is vastgesteld, daarover desgevraagd het bestuur in te lichten over deze uitbraak. Hierbij dient vermeld te worden om welke ziekte het gaat, hoe lang deze al heerst en of er mogelijk zieke dieren zijn meegenomen naar een tentoonstelling en/of verkocht/verhuisd naar een ander adres.
11.3 Het bestuur houdt deze informatie geheim, tenzij het bestuur zich genoodzaakt acht om op advies van een dierenarts daarover over te gaan tot publicatie in het verenigingsorgaan.
11.4 Het bestuur kan op basis van een uitbraak van een besmettelijke ziekte overgaan tot (tijdelijke) sluiting van een cattery.

Artikel 12: Stamboekreglement

12.1 Voor het Stamboek wordt een apart reglement vastgesteld.

Artikel 13: Tentoonstellingsreglement

13.1 Voor te organiseren tentoonstellingen wordt een apart reglement vastgesteld.

Artikel 14: Wijzigingen

14.1 Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement kunnen worden voorgesteld door het bestuur dan wel door ten minste tien leden.
14.2 De voorgestelde wijziging zal via het verenigingsorgaan aan de leden bekend worden gemaakt.
14.3 Het voorstel zal worden behandeld op de Algemene Ledenvergadering.
14.4 Na vaststelling van de voorgestelde wijzigingen treedt het nieuwe huishoudelijk reglement direct in werking. Het nieuwe reglement wordt zo spoedig mogelijk na de Algemene Ledenvergadering aan de leden bekend gemaakt via het verenigingsorgaan.

Artikel 15: Vergoedingen

15.1 Medewerkers van de vereniging kunnen declaraties indienen voor kosten die in overleg zijn gemaakt ten verdienste van de vereniging.
15.2 Voor het stamboeksecretariaat, het inschrijfbureau en het bestuur zijn vaste vergoedingen.
15.3 De hoogte van deze vergoedingen wordt vastgesteld door het bestuur.

Artikel 16: Slotbepaling

16.1 Het huishoudelijk reglement is onderschikt aan de statuten, maar bovengeschikt aan alle andere verenigingsreglementen zoals het stamboekreglement en het tentoonstellingsreglement.
16.2 Over zaken waarin de Statuten, het huishoudelijk reglement, of de overige reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 29 juni 2023 en treedt in werking vanaf 1 juli 2023.