De NVvK zoekt een HOOFDredacteur voor het Sistrum. Meer weten? Klik HIER!

Stamboekreglement NVvK

Stamboekreglement NVvK
Versie 2023

Doel en inrichting van het Stamboek
Artikel 1

 1. De Nederlandse Vereniging van Kattevrienden (hierna: NVvK) houdt de inschrijving van katten bij in een stamboek (zie statuten), met als doel:
 2. Het vastleggen van de gegevens van afstamming, geboorte en raszuiverheid;
 3. Het bevorderen van het op verantwoorde wijze fokken van katten.
 4. Het stamboek wordt bijgehouden door een Stamboeksecretariaat, onder leiding van het hoofd Stamboeksecretariaat. Deze kan, indien nodig, worden bijgestaan door één of meer leden van het Stamboeksecretariaat. Het hoofd en de leden van het Stamboeksecretariaat worden door het bestuur van de vereniging benoemd.

De stamboekpapieren

 1. De afgegeven stamboekpapieren behoren bij de op de stamboom genoemde kat.
 2. Bij overdracht van de eigendom van de kat, hetzij tegen betaling, hetzij om niet, moeten de stamboekpapieren onverwijld aan de nieuwe eigenaar van de kat worden overgedragen, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan worden geëist.
 3. Indien de stamboekpapieren, om welke reden dan ook, niet aan de nieuwe eigenaar zijn afgegeven, is de houder van de papieren verplicht deze terstond te retourneren aan het Stamboeksecretariaat, met opgave van de redenen van het niet overdragen van de papieren.
 4. Bij overlijden van de kat dient de eigenaar dit onmiddellijk te melden aan het Stamboeksecretariaat en binnen één maand de stamboekpapieren retour te zenden. Op verzoek worden deze, nadat ze ongeldig zijn gemaakt, teruggestuurd.
 5. Stambomen van de NVvK krijgen een nummer, voorafgegaan door de letters NVVK. Afstammingsbewijzen krijgen een nummer, voorafgegaan door de letters NVVK A.
  Duplicaatstambomen of -afstammingsbewijzen krijgen de toevoeging D.
 6. De uitgegeven stamboekpapieren blijven te allen tijde eigendom van de NVvK.
 7. Het bestuur bepaalt het model van de diverse soorten stamboekpapieren.
 8. In geval van twijfel over de juistheid van de opgegeven informatie kan het hoofd Stamboeksecretariaat de afgifte van stamboekpapieren weigeren. De fokker dient mee te werken aan de controle hierop en is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie.
 9. Het hoofd Stamboeksecretariaat heeft de mogelijkheid om reeds afgegeven stamboekpapieren ongeldig te verklaren, dan wel aangevraagde stamboekpapieren te weigeren, indien de raszuiverheid van een kat in twijfel te trekken is (bijvoorbeeld op grond van de geboren nakomelingen of indien onzekerheid bestaat over het vaderschap).

Soorten stamboekpapieren 

12. Stambomen worden uitgegeven voor katten, waarvan de ouders gedurende meer dan drie generaties tot dezelfde rasgroep behoren.
13. Afstammingsbewijzen worden uitgegeven voor katten, waarvan:

 1. alleen de ouders bekend zijn (2e generatie)
 2. alleen de ouders en grootouders bekend zijn (3e generatie)
 3. alleen de ouders, grootouders en overgrootouders bekend zijn (4e generatie)
 4. de ouders gedurende drie of minder generaties tot dezelfde rasgroep behoren. (4e generatie)
 5. de variëteit niet erkend is

14. Tot de hoofdgroep behoren:

 1. Langharen
 2. Kortharen
 3. Halflangharen

15. Erkende rasgroepen zijn die groepen die erkend zijn door de Governing Council of the Cat Fancy (GCCF) en/of door één of meer erkende Amerikaanse verenigingen.

Registraties zonder stamboekpapieren

 1. Katten die niet in aanmerking komen voor stamboekpapieren worden desalniettemin geregistreerd in het stamboek van de NVvK.
 2. Dergelijke registraties krijgen een nummer, voorafgegaan door de toevoeging NVVK R.
 3. Registratiebewijzen gelden niet als stamboekpapieren en kunnen derhalve niet gebruikt worden voor het aanvragen van stamboekpapieren voor nakomelingen van een op deze wijze geregistreerde kat.

Het aanvragen van een catterynaam

 1. Stamboekpapieren kunnen worden aangevraagd door leden van de NVvK die een via de NVvK geregistreerde catterynaam voeren.
 2. De registratie van een catterynaam kan tegen betaling bij de NVvK worden aangevraagd door opgave van zes namen. De verlangde catterynaam mag niet gelijk zijn aan of sterk lijken op een reeds geregistreerde catterynaam, of hiermee verwarring geven.
 3. Catterynamen worden bijgehouden door de Stichting Centrale Cattery Registratie (hierna: CCR). De NVvK zet de aangevraagde catterynamen door ter beoordeling door de CCR. Het besluit van de CCR (toekenning dan wel afwijzing) wordt door de NVvK teruggekoppeld aan de aanvrager.
 4. Nadere regels met betrekking tot het aanvragen en voeren van een catterynaam kunnen door een overkoepelend orgaan worden vastgesteld.
 5. Het bestuur heeft de mogelijkheid om, na een gegronde klacht, een cattery tijdelijk of permanent te sluiten.

Gezondheids- en Welzijnsreglement van de NVvK

 1. Fokkerleden dienen zich te houden aan het Gezondheids- en Welzijnsreglement van de NVvK.
 2. Indien in strijd met Gezondheids- en Welzijnsreglement van de NVvK kittens worden gefokt, komen deze kittens niet in aanmerking voor stamboekpapieren. Afhankelijk van de mate van overtreding kan daarnaast een disciplinaire maatregel worden opgelegd door het bestuur of de disciplinaire commissie en/of kan door het Stamboeksecretariaat een fokverbod van maximaal 24 maanden worden opgelegd.
 3. Fokkerleden die in strijd met het Gezondheids- en Welzijnsreglement fokken en voor deze kittens toch stambomen aanvragen hebben geen recht op restitutie van het door hun voor deze stambomen betaalde bedrag.

Het aanvragen van stamboekpapieren

27. Binnen tien dagen na geboorte van een nest kittens dient geboorteaangifte te worden gedaan, door middel van het daarvoor bestemde formulier op de website.
28. Stamboekpapieren dienen binnen vier maanden na geboorte worden aangevraagd.
29. Stamboekpapieren kunnen alleen worden aangevraagd door een fokkerlid dat reeds lid was van de NVvK ten tijde van de dekking.
30. Het aanvragen van stamboekpapieren geschiedt door het invullen van een daarvoor bestemd formulier op de website van de NVvK, met daarop in ieder geval:

 1. a. De gewenste stamboeknaam van het kitten
  b. Geboortedatum, geslacht, ras en kleur van het kitten
  c. Volledige stamboomnamen en titels van de ouders
  d. Het registratienummer van de identificatiechip van het kitten
  e. De gegevens van de fokker
 2. 31. Het stamboek behoudt zich het recht voor om namen te weigeren omdat deze bijvoorbeeld te lang, aanstootgevend of ongepast zijn. De gewenste stamboeknaam van een kitten mag, inclusief de catterynaam inclusief spaties, niet langer zijn dan 32 tekens.
 3. 32. De naam van een kitten mag slechts éénmalig door een cattery worden gebruikt. Indien een naam vaker wordt gebruikt wordt door het Stamboeksecretariaat een nummer toegevoegd aan de stamboomnaam (bijv: Cattery X’s Minoes II).
 4. 33.Tegelijk met de aanvraag dienen de volgende bescheiden aan het stamboek te worden overgelegd:
  a. Kopieën van de stamboekpapieren van de ouderdieren;
  b.Kopieën van eventuele titelregistraties van de ouderdieren;
  c. Een ingevuld en door zowel de eigenaar van de poes als door de eigenaar van de kater ondertekend dekbewijs.
  Indien de dekkater eigendom is van de fokker dient in plaats hiervan een eigendomsbewijs te worden overgelegd.
  d. Bij witte kittens: een BAER-test van het betreffende kitten, waaruit blijkt dat het kitten 100% horend is. Kittens die niet 100% horend zijn krijgen een stamboom met een fokverbod.
  e. Testresultaten van de volgende onderzoeken:

   

  1. Onderzoek naar de aanwezigheid van een navelbreuk
  2. Bloedonderzoek naar fiv/felv.
  3. Bij katers: onderzoek of beide teelballen aanwezig en ingedaald zijn
  4. Bij witte dieren: BAER-test
  1. f. Een ingevuld en door een dierenarts ondertekend ‘Formulier Inventarisatie Gezondheidskenmerken’ voor beide ouderdieren.
  2. 34.Tegelijk met de aanvraag dient de betaling van de stamboekpapieren te worden overgemaakt.
  3. 35. De kosten die verbonden zijn aan het aanvragen van de stamboekpapieren worden vastgesteld door de ALV en bekend gemaakt via het Sistrum en op de website.
  4. 36. Het Stamboeksecretariaat kan, indien zij dat nodig acht, een huisbezoek brengen om een nestcontrole te doen.

  Wijziging van stamboekpapieren

  1. Wijzigingen in stamboekpapieren mogen slechts door het hoofd Stamboeksecretariaat worden aangebracht en dienen door diens ondertekening bekrachtigd te worden. Iedere andere wijziging maakt de stamboekpapieren ongeldig.

  Kruisingen buiten de rasgroep

  1. Kruisingen buiten de rasgroep (outcross) zijn in principe niet toegestaan. In sommige gevallen kan het echter wenselijk zijn om een outcross te doen om bepaalde raskenmerken te verbeteren. Een fokkerlid dat voornemens is een kruising buiten de rasgroep te doen dient hiervoor schriftelijk toestemming te vragen aan het Stamboeksecretariaat. Dit verzoek dient te bestaan uit een uitgebreid plan van aanpak waarin in ieder geval wordt ingegaan op:
  • Het doel van de outcross, de voor- en nadelen, en de verwachtingen ten aanzien van de nakomelingen;
  • Om welke katten het gaat, waarom juist voor deze katten is gekozen en hoe de gezondheid van de katten is vastgesteld;
  • Op welke punten deze combinatie naar verwachting een verbetering zal opleveren en hoe hierop geselecteerd gaat worden bij de nakomelingen.
  • De aanvraag dient voorzien te zijn van alle relevante stukken zoals stambomen, gezondheidsverklaringen en foto’s van de beoogde fokdieren.

  Een aanvraag om outcross zonder duidelijk fokdoel zal te allen tijde worden afgewezen. Bij twijfel over de vraag of een bepaalde kruising is toegestaan wordt verwacht dat de fokker voorafgaande aan het doen van de combinatie navraag doet bij het Stamboeksecretariaat.

  Het Stamboeksecretariaat zal de aanvraag in behandeling nemen na ontvangst van alle benodigde stukken en betaling van de vergoeding van € 50,=. Indien dit gewenst is zal het Stamboeksecretariaat de fokker benaderen voor een persoonlijk gesprek of een huisbezoek. Ook kan, indien gewenst, de expertise van een voor dat ras bevoegd keurmeester worden geraadpleegd. Het Stamboeksecretariaat streeft er naar binnen zes weken een besluit te nemen en dit kenbaar te maken aan de fokker.

  Het besluit wordt schriftelijk aan de fokker kenbaar gemaakt. In dit besluit worden de ter zake van deze outcross overeengekomen afspraken vastgelegd. Indien het een negatief besluit betreft wordt dit onderbouwd.

  Alvorens over wordt gegaan tot het afgeven van afstammingsbewijzen zal een huisbezoek plaatsvinden waarbij de kittens worden gedetermineerd. Dit gebeurt, indien het Stamboeksecretariaat dit wenselijk acht, samen met een voor dat ras bevoegd keurmeester. De eventuele onkostenvergoeding van deze keurmeester is voor rekening van het fokkerlid.

  Nadat de kittens zijn gedetermineerd worden afstammingsbewijzen afgegeven met de toevoeging Experimenteel. Aan deze afstammingsbewijzen zit als voorwaarde verbonden dat:

  • Een kruisingsproduct enkel mag worden teruggekruist naar het oorspronkelijke ras (NB: dus niet naar het ingekruiste ras);
  • Kruisingen van kruisingsproducten zijn niet toegestaan.

  Kittens geboren uit een kruising waarvoor geen toestemming is verleend komen niet in aanmerking voor een afstammingsbewijs, registratiebewijs of stamboom.

   

   

  Eigendomscertificaten

  1. Eigendomscertificaten worden uitgegeven bij de stamboekpapieren door het stamboeksecretariaat.
  2. Een eigendomscertificaat wordt uitgegeven op naam van de fokker van het kitten. De fokker kan op dit certificaat handmatig de gegevens van de nieuwe eigenaar van het kitten invullen. Mocht het kitten later nogmaals van eigenaar wisselen dan is daar eveneens ruimte voor op het certificaat.
  3. De kosten die verbonden zijn aan het eigendomscertificaat worden vastgesteld door de ALV en bekend gemaakt via het Sistrum en de website.

  Slotbepaling

  42.Over zaken waarin het Stamboekreglement en het Gezondheids- en Welzijnsreglement niet voorzien, beslist het bestuur.

  Dit Stamboek Reglement is vastgesteld op de ALV van 29 juni 2023 en treedt in werking vanaf 1 juli 2023